Akty prawne

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040920880/U/D20040880Lj.pdf

Rozporządzenie z dnia 12 października 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112371419/O/D20111419.pdf

Rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2012 w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000081/O/D20120081.pdf

Rozporządzenie z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041681765/O/D20041765.pdf

Rozporządzenie z dnia 9 września 2011 w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112101260/O/D20111260.pdf

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf

Ustawa z dnia 13 października 1995 prawo łowieckie.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19951470713/U/D19950713Lj.pdf

Rozporządzenie z dnia 11 marca 2005 w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050450433/O/D20050433.pdf

Rozporządzenie KE z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R0001:PL:HTML

Dyrektywa UE z dnia 22 września 2010 w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:PL:PDF

Rozporządzenie z dnia 10 marca 2006 w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20060500368/O/D20060368.pdf

Rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2011 w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111731037/O/D20111037.pdf

Dyrektywa UE z dnia 29 marca 1999 dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych.

http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/31999L0022/$File/31999L0022.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030990916/O/D20030916.pdf

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030020017/O/D20030017.pdf

Dyrektywa UE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:PL:PDF

Dyrektywa UE z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20040501:PL:PDF

Rozporządzenie KE z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura2000.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100770510/O/D20100510.pdf

Dyrektywa z dnia 28 marca 1983 dotycząca przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1983L0129:19890615:PL:PDF

Rozporządzenie KE z dnia 16 września 2009 w sprawie handlu produktami z fok.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0036:0039:PL:PDF

Rozporządzenie KE z dnia 19 lipca 1994 ustanawiające przepisy dotyczące wprowadzania do Wspólnoty skór i towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:890ce73d-e279-4506-9c23-1a252cd55160.0001.01/DOC_50&format=PDF

Rozporządzenie KE z dnia 10 stycznia 1997 ustanawiające przepisy dotyczące certyfikacji skór i towarów objętych rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3254/91.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R0035&from=PL

Rozporządzenie KE z dnia 20 sierpnia 2012 zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0757&from=EN

Rozporządzenie KE z dnia 20 stycznia 1981 w sprawie wspólnych zasad przy przywozie wielorybów lub innych produktów otrzymywanych z waleni.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31981R0348&from=PL

Rozporządzenie KE z dnia 4 listopada 1991 zakazujące używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt, pochodzących z państw, w których chwyta się je za pomocą potrzasków lub metod odłowu niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991R3254&from=PL

Konwencja dnia 3 marca 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910270112/O/D19910112.pdf

Rozporządzenie KE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R0338&from=PL

Rozporządzenie KE z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:339:0001:0077:PL:PDF

Rozporządzenie KE z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0865:20080225:PL:PDF

Zalecenie KE z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:159:0045:0047:PL:PDF

Rozporządzenie KE z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiające reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory CITES w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:242:0013:0045:PL:PDF

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/O/D20010627.pdf

Powyższe linki są bezpośrednim przekierowaniem do plików PDF znajdujących się na serwerach: