Nieodpłatne szkolenie online pt. „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych”

Szkolenia współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Nieodpłatne szkolenie online pt. „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych”

Dziękujemy za udział w szkoleniu online!

W ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” Fundacja Dzika Klinika wykonała szkolenie online „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych”, w którym wzięło udział łącznie 57 uczestników (głównie ze spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, RDOŚ, urzędów gminnych i miejskich itp.). Szkolenie wykonano dwukrotnie 05.10.2023 oraz 07.10.2022 poświęcając na szkolenie łącznie ok. 10 h dydaktycznych. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału oraz broszurę informacyjną.

Tematyka szkolenia:
Szkolenie miało na celu zdobycie przez uczestników wiedzy w obszarze rozpoznawania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki; określania potencjalnych siedlisk oraz okresów występowania w budynkach ptaków i nietoperzy; prawidłowego prowadzenia inwestycji i postępowania w przypadku zasiedlenia budynku przeznaczonego do remontu lub termomodernizacji oraz sposobach kompensacji przyrodniczej w celu odtworzenia utraconych siedlisk dla gatunków chronionych; jak i metod bezpiecznego dla zwierząt zabezpieczania budynku przed niepożądanym zasiedleniem. Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska lub inwestycje, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz inspektorów nadzoru budowlanego, w sytuacji naruszenia Ustawy o ochronie przyrody, wynikającego ze zniszczenia w trakcie prac remontowych, siedlisk lub lęgów gatunków objętych ochroną prawną. Do udziału w szkoleniu zapraszaliśmy też zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, wykonawców termomodernizacji, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane osoby lub instytucje.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Za udział wszystkim dziękujemy!