2015 Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – I edycja

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (9.950 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (40.000 zł). Zadanie było częścią większego projektu „Aktywne społeczeństwo w zachowaniu i ochronie bioróżnorodności ekosystemów zurbanizowanych”. Głównym celem zadania było zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, uwrażliwienie na problematykę zaniku różnorodności biologicznej oraz zachęcenie do aktywności na polu ochrony przyrody ekosystemów zurbanizowanych m.in. poprzez dbałość o środowisko oraz pomoc dzikim zwierzętom gatunków chronionych tj. reagowanie w sytuacji napotkania zwierzęcia potrzebującego pomocy. W ramach projektu edukacyjnego przeprowadzono 125 godzin warsztatów w szkołach i przedszkolach; wydano broszurę Znalazłem dzikie zwierzę – co robić? (3000 szt.), nakręcono 10 filmów edukacyjno-informacyjnych przedstawiających pacjentów Fundacji, które wykorzystywano w czasie warsztatów; przygotowano materiały edukacyjne dla nauczycieli; przeprowadzono konkurs plastyczny Dzikie zwierzę w moim mieście oraz wykonano zdjęcia dzikich zwierząt – pacjentów Dzikiej Kliniki.