2016 Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – edycja II

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (budżet 20.000 zł)

Przeprowadzono 53 warsztaty ekologiczne w szkołach podstawowych na ternie miasta Krakowa, w których uczestniczyło 1168 dzieci. Na warsztatach pokazywano prezentację multimedialną, opowiadano o dzikich zwierzętach zamieszkujących Kraków, o problemach gatunków w środowisku zurbanizowanym, o możliwościach ochrony i pomocy dzikim zwierzętom. Uświadamiano jak odróżniać zwierzęta wymagające pomocy od zdrowych, z kim można skontaktować się, aby uzyskać pomoc dla znalezionego dzikiego zwierzęcia. Podkreślaliśmy, jak dzieci mogą wpływać na polepszenie swojego otoczenia, w celu polepszenia możliwości bytowania dzikim zwierzętom w środowisku zurbanizowanym. Uczulano również na zachowanie własnego bezpieczeństwa w kontakcie z dzikimi zwierzętami oraz na to, jak zachować się w sytuacji pokąsania.

Wydrukowano 6000 broszur „Znalazłem dzikie zwierzę – co robić? II edycja”. Broszury rozdano uczniom i nauczycielom w szkołach, w których prowadzono warsztaty (pozostawiając dodatkowo broszury nauczycielom innych klas oraz w bibliotece szkolnej i dyrekcji). Część broszur rozdysponowano w bibliotekach publicznych na terenie Krakowa, w gabinetach weterynaryjnych i sklepach zoologicznych oraz przekazano do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego. Cześć broszur pozostawiono w dyspozycji Fundacji Dzika Klinika, jako materiały promocyjne.

Zostały wykonane również warsztaty (łącznie 9 h), w których udział wzięło 31 osób z różnych instytucji miejskich: Urzędu Miejskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zarządu Zieleni Miejskiej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Wydrukowano 100 broszur „Znalazłem dzikie zwierzę – co robić? Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt”. Broszury rozdysponowano pomiędzy uczestników warsztatów. Wydrukowano również imienne certyfikaty udziału w warsztatach, które przekazano uczestnikom.

Cele szkoleń:

  1. Wzrost świadomości przedstawicieli służb mundurowych i pracowników urzędów na temat zagrożeń różnorodności biologicznej oraz przyczyn i konsekwencji jej zanikania.
  2. Dostarczenie uczestnikom warsztatów i pośrednio zamieszkałym na ich terenie działania członkom lokalnej społeczności informacji nt. jak reagować w sytuacji znalezienia dzikiego zwierzęcia.
  3. Nabycie oraz utrwalenie przez uczestników warsztatów i pośrednio zamieszkałych na ich terenie działania członków lokalnej społeczności wiedzy, umiejętności oraz właściwych postaw na rzecz ochrony zanikających zasobów przyrody, w tym zachęcenie do czynnej ochrony różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych (w ich własnym otoczeniu).