Statut

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja nosi nazwę: „Fundacja DZIKA KLINIKA – Centrum pomocy dla dzikich zwierząt” zwana dalej „Fundacją” i została ustanowiona przez Joannę Dorotę Wójcik zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 21.01.2013 r., sporządzonym przed notariuszem Anną Paszkiewicz w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Smoleńsk 25a/3, Rep. A 241/2013.

§ 2

1. Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach.

§ 4

1. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego, który przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.

2. Fundacja może używać znaku graficznego, o którym mowa w § 4, ust. 1 w różnej formie, tj. w postaci negatywu niniejszego znaku lub przy użyciu różnych kolorów czcionki i tła.

3. Nazwa Fundacji oraz znak, o którym mowa w § 4, ust. 1-2 stanowią dobra osobiste Fundacji i podlegają ochronie prawnej.

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Ochrona dzikich zwierząt i ich siedlisk.

2. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.

3. Ratowanie dzikich zwierząt chorych, okaleczonych, młodych porzuconych przez rodziców, zapewnienie im leczenia, rehabilitacji i przystosowanie do samodzielnego życia na wolności.

4. Zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania dzikim zwierzętom niezdolnym do życia na wolności ze względu na trwałe kalectwo lub nieuleczalną chorobę.

5. Pomoc zwierzętom domowym, towarzyszącym, cyrkowym, doświadczalnym, z przemytu, nielegalnego handlu, gatunkom CITES i innym.

6. Ratowanie zagrożonych i ginących gatunków zwierząt.

7. Renaturyzacja i odtwarzanie siedlisk przyrodniczych oraz reintrodukcja gatunków.

8. Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych.

9. Działalność naukowa, w tym zbieranie danych dokumentujących stan oraz zagrożenia zwierząt i środowiska przyrodniczego.

10. Opracowywanie oraz wdrażanie planów działań ochrony zwierząt i środowiska przyrodniczego.

11. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.

12. Wspieranie ekorozwoju i nowych „czystych” technologii.

13. Działalność oświatowa, w tym edukacja ekologiczna społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży, kadry nauczycielskiej, rodziców, pracowników administracji państwowej, myśliwych.

14. Inicjowanie działań pro-ekologicznych w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i życia ludzi. 15. Ułatwianie dostępu do informacji o środowisku, jego zagrożeniach i sposobach ochrony.

16. Ratowanie zabytków kultury i historii polskiej oraz wspieranie polskiej tradycji i integracji europejskiej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Utworzenie i prowadzenie lecznicy oraz ośrodka zajmującego się leczeniem i rehabilitacją zwierząt dzikich oraz prowadzeniem azylu dla trwale niepełnosprawnych zwierząt dzikich, zajmującego się również leczeniem i terapią zachowania zwierząt określonych w § 6 pkt 5.

2. Rehabilitację, leczenie i przystosowywanie do życia na wolności dzikich zwierząt.

3. Zapewnienie właściwej opieki dzikim zwierzętom niemogącym wrócić na wolność lub kierowanie tych zwierząt do miejsc, mogących zapewnić im odpowiednie warunki bytowania, dotyczy to również zwierząt określonych w § 6 pkt 5.

4. Prowadzenie programów hodowli i reintrodukcji ginących gatunków zwierząt i roślin, programów odnowy polskich odmian i ras zwierząt hodowlanych oraz roślin użytkowych.

5. Czynną ochronę dążącą do zachowania terenów i miejsc występowania zwierząt, korytarzy migracyjnych oraz tworzenie nowych ostoi i miejsc rozrodu zwierząt, włącznie z wykupem lub dzierżawą gruntów.

6. Prowadzenie badań naukowych, weterynaryjnych, monitoringów i waloryzacji przyrodniczych, tworzenie planów ochrony, strategii, opinii, ekspertyz, ocen oddziaływania itp.

7. Udział w programach badania i ochrony zwierząt oraz ich siedlisk.

8. Tworzenie i realizację własnych programów badania i ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

9. Współpracę z instytucjami oraz organizacjami w kraju i za granicą, których celem jest ochrona przyrody oraz niesienie pomocy zwierzętom lub wspieranie finansowe czy techniczne takich instytucji.

10. Współdziałanie z organami administracji publicznej, sądami i innymi jednostkami organizacyjnymi w egzekwowaniu istniejących przepisów ochrony wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego.

11. Przedstawianie własnego stanowiska w kwestii wszelkich działań mogących stanowić zagrożenie dla wszystkich zwierząt i środowiska naturalnego.

12. Podejmowanie działań prawnych mających na celu objęcie ochroną gatunków zwierząt i terenów cennych przyrodniczo.

13. Inicjowanie, organizowanie wśród dzieci, uczniów oraz młodzieży akcji edukacyjnych kształcących właściwy stosunek do zwierząt oraz do ochrony przyrody, m.in. przez sztukę, sport i turystykę.

14. Działalność edukacyjną: szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz uświadamianie zagrożeń dla ich bytowania i konieczności ochrony, potrzebie humanitarnego traktowania zwierząt oraz o zakresie i formach pomocy niesionej im przez człowieka.

15. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych związanych z ochroną zwierząt, ich leczeniem i rehabilitacją oraz z ochroną środowiska przyrodniczego.

16. Organizację spotkań o charakterze naukowym i edukacyjnym w postaci: seminariów, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów, paneli naukowych, zjazdów i obozów, spotkań kół naukowych, wykładów o tematyce ekologicznej i pokrewnych, odczytów podnoszących społeczną świadomość ekologiczną.

17. Organizowanie zjazdów organizacji realizujących podobne cele oraz środowisk naukowych i weterynaryjnych z Polski i zagranicy, w celu wymiany doświadczeń.

18. Organizowanie festiwali i imprez artystycznych promujących ochronę środowiska, zwierząt, naukę, oświatę, zdrowie.

19. Upowszechnianie idei integracji europejskiej, głównie pod kątem ochrony środowiska i kształtowania w społeczeństwie trwałych postaw proekologicznych.

20. Działalność filmową i wydawniczą.

21. Odnawianie zabytków architektury polskiej, odtwarzanie zapomnianych tradycji polskich, starych polskich odmian roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych, wspieranie rozwoju kulturowego, rolnictwa ekologicznego i pamięci o polskiej historii.

§ 8

1. Fundacja realizuje cele wymienione w § 6 poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

2. Fundacja prowadzi statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie wymienionym w § 7, pkt: 1-21.

3. W przypadku nieposiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów działań wyszczególnionych w § 7, pkt: 1-21 w ramach działalności nieodpłatnej, działania te mogą być sfinansowane w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.

4. Fundacja w celu realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową;

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;

46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

58.11.Z Wydawanie książek;

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

75.00.Z Działalność weterynaryjna;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji, tj. działaniem dla dobra zwierząt i środowiska naturalnego.

ORGANY FUNDACJI

Zarząd Fundacji

§ 10

1. Organem Fundacji jest Zarząd.

2. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz zgodnie z zasadą reprezentacji.

3. Zarząd może upoważnić osoby spoza swojego składu do występowania w imieniu Fundacji w określonych sprawach.

4. Zarząd działa zgodnie z regulaminem przez siebie uchwalonym.

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 osób, w tym Prezesa oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów i powoływany jest przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, pozbawienia praw publicznych, śmierci członka Zarządu lub w sytuacjach określonych w ust. 7 i 8.

6. Prezes Zarządu jest powoływany przez Fundatora i przysługuje mu tytuł „Dyrektora Fundacji”. Fundator może też wskazać inne funkcje członków Zarządu. Jeżeli Fundator nie zrobi tego w ciągu 3 dni od powołania Zarządu, wtedy Prezesa i Wiceprezesów wybierają członkowie Zarządu spośród siebie.

7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie, przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Zarządzie.

9. W razie, gdy skład Zarządu Fundacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez Fundatora lub przez Zarząd na polecenie Fundatora.

10. W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie określonej osoby, kandydat wybrany na jej miejsce pełni swą funkcję do końca kadencji pozostałych członków Zarządu.

§ 12

1. Do zakresu działania Zarządu należą:

1) Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Fundacji.

2) Sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych (budżetu).

3) Uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji.

4) Zarządzanie majątkiem Fundacji.

5) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Fundacji.

6) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.

7) Proponowanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników Fundacji i przedstawianie do decyzji Prezesa.

8) Powoływanie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji.

9) Podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu, połączenia z inną organizacją i likwidacji Fundacji, wymagających zatwierdzenia przez Fundatora.

2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy kierowanie pracą Zarządu, poprzez rozdzielanie zadań i obowiązków członkom Zarządu i pracownikom Fundacji, decydowanie o zatrudnianiu pracowników lub powierzanie wykonywania zadań, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia oraz nagrody.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu zwołać może każdy członek Zarządu. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności wybrany przez obecnych inny członek Zarządu.

2. O miejscu i terminie zebrania zwołujący winien poinformować wszystkich członków Zarządu, drogą mailową lub telefoniczną.

3. Jeżeli Fundator nie jest członkiem Zarządu, może wtedy uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

§ 14

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów Zarządu Fundacji, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

2. Zarząd może, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby swoich członków uprawnionych do głosowania podjąć decyzję o głosowaniu tajnym chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

3. Uchwały mogą być również podejmowane drogą obiegową (korespondencyjną lub mailową)  większością 2/3 głosów członków Zarządu. Regulamin takiego głosowania ustala Zarząd. Uchwała w trybie obiegowym musi być podjęta najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia procedury.

§ 15

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Czynności z zakresu prawa pracy oraz związane z umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu wykonuje Prezes, który określa wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

3. Członek Zarządu może wykonywać swoje obowiązki społecznie bez pobierania wynagrodzenia, w takim przypadku Prezes Zarządu może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Zarządu przy wykonywaniu ich działalności.

4. Czynności z zakresu prawa pracy oraz związane z umowami cywilnoprawnymi pomiędzy Fundacją, a Prezesem Zarządu wykonuje dwóch członków Zarządu, działających łącznie lub jeden z Wiceprezesów Fundacji.

§ 16

1. W razie niemożności wypełniania przez Fundatora zadań powierzonych mu statutowo lub w razie jego śmierci, uprawnienia te przejmuje odpowiednio Zarząd z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeśli uprawnienie Fundatora polegało na zatwierdzeniu lub poleceniu dokonania działania uważa się te warunki za niebyłe dla możliwości podjęcia danej decyzji przez Zarząd.

3. W zakresie wyboru składu Zarządu na nową kadencję Zarząd przejmuje kompetencję tak, że najpóźniej w dacie upływu trzyletniej kadencji liczonej zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego ma dokonać wyboru składu na nową kadencję. Zarząd odpowiednio przejmuje kompetencję do powoływania i odwoływania członków Zarządu jak i wyboru Prezesa. W głosowaniach nad powołaniem lub odwołaniem członków Zarządu, wyborem składu na nową kadencję jak i wyborem Prezesa nie może uczestniczyć osoba, której głosowanie dotyczy. Głosowanie uchwał w sprawach wymienionych w niniejszym akapicie wymaga jednomyślności głosujących z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 17

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych). Z kwoty funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę 1000 zł (tysiąc złotych).

2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe, nabyte w toku działalności Fundacji.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 18

Źródłami majątku Fundacji są:

1. darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych oraz prawnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych;

2. dotacje, subwencje i granty;

3. odsetki z lokat bankowych i inwestycyjnych, papierów wartościowych oraz inne dochody kapitałowe;

4. dywidendy i zyski z akcji i udziałów;

5. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

6. dochody ze zbiórek, loterii i imprez publicznych;

7. przychody z odpłatnej działalności statutowej i dochody z działalności gospodarczej.

8. inne źródła prawem nie zakazane.

§ 19

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

– jednoosobowo Prezes Fundacji lub

– dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Oświadczenia składane Fundacji, może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu.

PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAWANIU KONFLIKTU INTERESÓW

§ 22

Zakazane jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, któregokolwiek z członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kuratel, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§ 23

Zakazane jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, któregokolwiek z członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 24

Zakazane jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§ 25

Zakazany jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, którykolwiek z członków organów Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ZMIANA STATUTU

§ 26

Zmiana statutu nie może polegać na istotnej zmianie celów Fundacji, czyli działania dla dobra zwierząt i środowiska naturalnego.

§ 27

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. Do efektywnego realizowania celów Fundacja może połączyć się z inną organizacją społeczną, której cele są spójne z celami Fundacji, tj. działania na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.

2. Połączenie z inną organizacją społeczną nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną organizacją społeczną podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 29

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej majątku.

§ 30

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wymagającej zatwierdzenia przez Fundatora.

2. W wypadku podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Zarząd na swoim ostatnim posiedzeniu wyznacza komisję likwidacyjną składająca się co najmniej z 2 osób i podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku na rzecz organizacji realizującej podobne cele.

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany przez Zarząd wyłącznie instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, czyli działaniu dla dobra zwierząt i środowiska naturalnego.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o Fundacjach.