Konkurs wiedzy o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych z nagrodami – MŁODZIEŻ

Konkurs wiedzy współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

MŁODZIEŻ (V-VIII klasy szkoły podstawowej oraz niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych)

Regulamin konkursu – KLIKNIJ

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Zwycięzcy konkursu zostaną wylosowani spośród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na wszystkie 10 pytań i prześlą odpowiedzi do piątku 13 października 2023, do godz. 24:00.
Nagrody zostaną przyznane trzem wylosowanym uczestnikom (nagroda główna i dwie dodatkowe).
Przy większej liczbie uczestników przewidziane są też nagrody pocieszenia.

Odpowiedz na wszystkie 10 pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi.

  1. Co należy zrobić, jeśli znajdziemy jeża, który utknął w ogrodzeniu?

  2. Jeże zapadają w hibernację, ponieważ:

  3. Jeśli kosiarka do trawy porani małe jeże lub zajączki, należy:

  4. Wycinkę drzew i krzewów najlepiej przeprowadzać:

  5. Sowy przystosowały się do polowania na gryzonie w następujący sposób:

  6. Pokarmem kuny domowej są::

  7. Jeden kot wychodzący na zewnątrz zabija rocznie 150 drobnych zwierząt, w tym:

  8. Każdy nietoperz zjada co noc masę owadów odpowiadającą:

  9. Zasada 3xC oznacza, że rannemu zwierzęciu powinniśmy zapewnić takie warunki, żeby miało:

  10. Które twierdzenie jest prawdziwe?

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA – wypełnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu:

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka podane poniżej) w konkursie wiedzy o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych:*

  Imię i nazwisko dziecka*:

  Ja (imię i nazwisko opiekuna podane poniżej) oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem dziecka zgłoszonego do udziału w konkursie:*

  Imię i nazwisko opiekuna*:

  Oświadczam, że dziecko zgłoszone do udziału w konkursie zamieszkuje (na stałe/czasowo) lub uczy się w województwie małopolskim w miejscowości podanej poniżej:*

  Miejscowość*:

  Wyrażam zgodę na publikowanie w Internecie imienia i nazwiska mojego dziecka w celu ogłoszenia zwycięzców konkursu:*

  W przypadku nie wyrażenia ww zgody, w celu ogłoszenia zwycięzców konkursu proszę o używanie pseudonimu wybranego przez dziecko, podanego poniżej:

  Pseudonim dziecka:

  Kontaktowy adres e-mailowy*:

  Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję ten regulamin.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych przez Fundację Dzika Klinika, na potrzeby realizacji konkursu. Potwierdzam znajomość prawa do dostępu do treści swoich danych i ich zmiany zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).*