Doświadczenie

Naszą ekspertką jest mgr biologii Joanna D. Wójcik

Wykształcenie:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Biologii).

Umiejętności:
język angielski – biegle
prawo jazdy kat. B

Teren działania:
Województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie

Zainteresowania i doświadczenie:
Ornitologia, zoologia, faunistyka, ochrona środowiska, biologia zwierząt, ekologia, etologia zwierząt. Doświadczenie w pracy z dzikimi zwierzętami – 25 lat, w tym 20 lat zawodowo jako zoolog-ornitolog.

Zatrudnienie:

1999–2001 – Małopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Ochrony Środowiska- Oddział Ochrony Przyrody i Łowiectwa.

2000-2008 – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk w Krakowie

Nadzory inwestycyjne:

2009-2013 – Budowa autostrady A1 na odcinku „Sośnica-Bełk-Świerklany” (długość odcinka 30 km). Kontrakty:

  • 08.2009–06.2013 – w DTŚ-Integral, pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska w ramach nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją kontraktu „Budowa autostrady A1 na odcinku Bełk-Świerklany” (długość odcinka 14,5 km).;
  • 02–10.2012 – w Integral Sp. z o.o., pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska w ramach nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją kontraktu: „Dostosowanie istniejących rozwiązań projektowych do nowych wymagań w zakresie ochrony przyrody na odcinku autostrady A1 Bełk– Świerklany” (długość odcinka 14,5 km);
  • 03–12.2012 – w Integral Sp. z o.o, pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska w ramach nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją kontraktu „Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń batrachofauny, budowy zbiorników rozrodczych dla płazów przy autostradzie A1 na odcinku Sośnica–Bełk oraz modyfikacje przejść dla zwierząt dużych w km 526+860 autostrady A1 odc. Sośnica–Bełk” (długość odcinka 15,4 km);
  • 06.2012–09.2012 – na zlecenie Sweco Infraprojekt Sp. z o.o., pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska przy projekcie “Poprawa funkcjonalności obiektów inżynierskich na autostradzie A-1 odcinek Sośnica–Bełk–Świerklany dla potrzeb migracji fauny” (długość odcinka 30 km).

2010 – Nadzór ornitologicznym nad wycinką drzew w związku z przebudową ul. Grunwaldzkiej w Andrychowie. Na zlecenie Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Kraków.

2010-2013 – Budowa autostrady A4 na odcinku „Brzesko-Wierzchosławice-Krzyż” (długość odcinka 33,8 km). Kontrakty:

  • 02.2010 – 08.2013 – w Mentor Consulting Sp. z o.o., pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska w ramach nadzoru przyrodniczego po stronie Wykonawcy Generalnego w związku z realizacją kontraktu „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 – 499+800” (długość odcinka 20,8 km);
  • 02.2010 – 08.2013 – w Mentor Consulting Sp. z o.o., pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska w ramach nadzoru przyrodniczego po stronie Wykonawcy Generalnego w związku z realizacją kontraktu „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż w km 499+800 – 512+800„ (długość odcinka 13 km);
  • 04-09.2011 – w Mentor Consulting Sp. z o.o., pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska w ramach nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją kontraktu „Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice w km 479+000 – 499+800. Monitoring herpetologiczny w okresie wstrzymania prac budowlanych” (długość odcinka 20,8 km).

07.2013–11.2013 – w Integral Sp. z o.o., pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska (nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew) przy inwestycji „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w miejscowości Ustroń Nierodzim”.

09.2013–11.2013 – w Integral Sp. z o.o., pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska (nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew) przy inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od km 22+661 do km 29+718 w miejscowości Wręczyca Wielka” (długość odcinka ok. 7 km).

03.2014 – Tritex Sp. z o.o., pełnienie funkcji eksperta ds. ochrony środowiska (nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew) przy inwestycji „Budowa drogi powiatowej łączącej ul. Nad Białką z drogą krajową nr 1 (DK-1) w Czechowicach-Dziedzicach (etap I)” realizowanej w ramach koncepcji „Kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych pod działalność gospodarczą, obejmujących gminy Czechowice – Dziedzice, Bestwina, Pszczyna – wsparcie przedsiębiorczości przez Powiat Bielski”.

2015 – Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla dzikich zwierząt objętych ochroną prawną na terenie Miasta Krakowa. Na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska, Urzędu Miejskiego w Krakowie.

2020 – Nadzór ornitologiczny nad wycinką i pielęgnacją drzew na terenie parku klasztornego Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Krakowie.

05-10.2021 – Nadzór ornitologiczny nad wycinką i pielęgnacją drzew w związku z przygotowaniem pod inwestycję „Budowa miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz obiektów techniczno-magazynowych dla działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie”. Na zlecenie FHU TOKAD Tomasz Doniec.

06-09.2021 – Nadzór przyrodniczy nad uporządkowaniem terenów zielonych wraz z ewakuacją ślimaka winniczka z terenu MPEC S.A. Kraków w związku z przygotowaniem pod inwestycję „Budowa miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz obiektów techniczno-magazynowych dla działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie”. Na zlecenie FHU TOKAD Tomasz Doniec.

2021 – Inwestorski nadzór środowiskowy nad pracami budowlanymi w czasie realizacji zadania pn. „Budowa miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz obiektów techniczno-magazynowych dla działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie”. Na zlecenie MPEC S.A. Kraków.

Wykonane zlecenia autorskie i koordynacje

2004–2005 – Waloryzacja ornitologiczna w projekcie pt.: „Przyroda Krakowa i jej ochrona”. Waloryzacja ornitologiczna wschodniej części Krakowa, pod kątem wyznaczania obszarów Natura 2000.

2008 – Inwentaryzacja terenowa na potrzeby zadania „Opracowanie ekofizjograficzne problemowe – Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny obszaru planowanej lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Przyborów – Łęki – Bielcza, gmina Borzęcin i Brzesko”. Na zlecenie Pro Digital GIS Consulting & Solutions, Gdynia.

2008 – Ekspertyza „Waloryzacja przyrodnicza zachodniej części polany Chobot (Puszcza Niepołomicka) w perspektywie budowy żwirowni na obszarze sieci Natura 2000”. Na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.

2008 – Waloryzacja ornitologiczna w ramach projektu pt.: „Inwentaryzacja i waloryzacja Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego, zgłoszonego do ochrony jako obszar Natura 2000”. Inwentaryzacja ornitologiczna nocnych gatunków ptaków. Na zlecenie Kraków City Park Sp. z o. o.

2008 – Koordynacja w projekcie „Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – nowe narzędzie działań prawnych na rzecz ochrony przyrody i środowiska”, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie.

2009 – Ekspertyza „Ocena stanu populacji cietrzewia Tetrao tetrix w Górach Izerskich w perspektywie rozbudowy infrastruktury dla turystyki narciarskiej w masywie Stogu Izerskiego, Smreka i Świeradowca. Ocena zagrożeń i propozycje ochrony (woj. dolnośląskie)”. Na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków.

2010 – Opracowanie: „Opinia przyrodnicza. Budowa obejścia drogowego wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym w obszarze Natura 2000 „Środkowy Dunajec z dopływami plh120088” gmina Podegrodzie, powiat nowosądecki. Na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw ekologicznych, Kraków.

2010 – Ocena ornitologiczna zasiedlenia drzew na ul. Grunwaldzkiej w Andrychowie w związku zaplanowaną wycinką pod przebudowę drogi. Na zlecenie Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Kraków.

2012–2013 – Liczenia ptaków leśnych i szponiastych w ramach projektu „Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony”. Na zlecenie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

2017–2019 – Inwentaryzacja ornitologiczna na terenie Wyżyny Miechowskiej w ramach projektu pt: „Wpływ interakcji między informacją socjalną, a strukturą krajobrazu na zachowanie i rozmieszczenie zwierząt” – grant Sonata Bis 4 nr UMO-2014/14/E/NZ8/00165. Na zlecenie Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2020 – Ocena ornitologiczna zasiedlenia przez ptaki drzew przeznaczonych do wycinki i pielęgnacji w ramach pozwolenia nr 329/20 wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, na terenie parku klasztornego Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Krakowie.

2020-2021 – Monitoring sów i wykonanie opracowania: Autorskie opracowanie raportu z liczeń terenowych wykonanych w ramach Monitoringu Sów Krajobrazu Rolniczego, wg metodyki obowiązującej w Państwowym Monitoringu Środowiska. Na zlecenie Stowarzyszenia Ochrony Sów.

Doświadczenie terenowe – wolontariat

1995–1997 – współpraca z “Akcją Bałtycką”, Polska. Udział w programie badań migracji ptaków wzdłuż wybrzeża bałtyckiego, praca na punktach obrączkarskich.

1996–1997 – współpraca z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych “Kuling”, Polska. Udział w programie badań migracji ptaków w obrębie Zatoki Puckiej, praca na punktach obrączkarskich.

1995 – Carpathian Park of Biosphere, Ukraina – udział w badaniach nad nietoperzami lęgowymi jaskiń parku. Wykonywanie inwentaryzacji terenowej nietoperzy.

1995–996 – Uniwersytet Jagielloński – udział w badaniach nad nietoperzami Ojcowskiego Parku Narodowego oraz w corocznym monitoringu nietoperzy w okresie jesienno-zimowym na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

1995–1996 – Uniwersytet Jagielloński – udział w badaniach nad nietoperzami Wigierskiego Parku Narodowego. Wykonywanie inwentaryzacji terenowej nietoperzy.

1997–1999 – Uniwersytet Jagielloński – udział w badaniach nad zimowaniem ptaków wodnych na Wiśle. Wykonywanie liczeń ptaków w terenie.

Od 1994 – Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Kraków, – wolontariat w organizacji pracy towarzystwa, jako sekretarz oraz w organizacji corocznych zjazdów ornitologów Polski Południowej, w tym prowadzenie wycieczek terenowych dla mieszkańców Małopolski. Obecnie jako członek Stowarzyszenia.

2003 – współpraca z Innis Point Bird Observatory, Kanada. Udział w programie badań migracji ptaków wzdłuż rzeki Ottawa, praca na punkcie obrączkarskim.

2002 – udział w wykopaliskach archeologiczno-paleontologicznych, stanowisko mamutów – Spadzista, Kraków, Polska. Wykonywanie pracy w terenie na odkrywkach.

2002 – współpraca z “Akcją Carpatica”, Polska. Udział w programie badań migracji ptaków przez polskie Karpaty, praca na punkcie obrączkarskim.

2003 – udział w ekspedycji do Mołdawii i wykopaliskach paleontologicznych, we współpracy z Mołdawską Akademią Nauk w Kiszyniowie.

2004 – udział w wykopaliskach archeologiczno-paleontologicznych, stanowiska jaskiniowe na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, Polska. Wykonywanie pracy na odkrywkach i współpraca w opracowaniu szczątków ptasich.

Od 2011 – współpraca ze Stowarzyszeniem Ochrony Sów SOS – udział w obrączkowaniu migrujących i zimujących sów oraz monitoringu sów na terenie południowej Polski.